Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

Odnośniki

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Informacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wizualizacja serwisu nie jest responsywna (nie zapewna poprawnego zawijania tekstu), ani nie zawiera zapisów ARIA, zwiększających dostępność cyfrową. Niektóre z opublikowanych dokumentów (np. pliki PDF) nie zawierają warstwy tekstowej - będą sukcesywnie poprawiane. Gminne Centrum Informacji jest w trakcie wdrażania nowej wizualizacji, która będzie zgodna z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Podsiadły, magda.podsiadly@gci.mszczonow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 605 869 094. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, ul. Kościuszki 1, 96-320 Mszczonów

Budynek Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (IPRM) jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest w sąsiedztwie Parku Miejskiego oraz Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Do IPRM można dotrzeć własnym środkiem lokomocji bądź komunikacją publiczną.

Przy budynku IPRM znajduje się parking, położony wzdłuż ulicy Kościuszki.

Wejście do budynku z poziomu gruntu odbywa się od frontu za pośrednictwem schodów. Od tyłu jest wejście z poziomu chodnika (ul. Kościuszki), które prowadzi do klatki schodowej z windą przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Za jej pomocą można dostać się na każde piętro obiektu. Budynek jest dwukondygnacyjny.

Tylne drzwi wejściowe i wszystkie wewnętrzne w budynku IPRM przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracowników GCI przy wejściu do budynku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. +48 667 841 959. 

Korytarze w budynku mają szerokość min. 120 cm, co umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznakowań w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toalety na parterze i pierwszym pietrze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem-przewodnikiem. 

W IPRM nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej ul. Warszawska 23, 96-320 Mszczonów

Pomieszczenia Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej (IPZM) nie są przystosowane do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Część budynku, zajęta na potrzeby ekspozycji, posiada dwa poziomy z różnicą kilku schodów. Budynek, w którym znajduje się Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, usytuowany jest w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.

Z prawej strony budynku Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej znajduje się parking.

Wejście do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej od frontu budynku odbywa się za pośrednictwem schodów. 
Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracowników Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. +48 667 841 959. 

W budynku nie ma windy. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznakowań kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta, znajdująca się w obiekcie, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem-przewodnikiem. 

W IPRM nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Wszelkie zapytania można kierować drogą mailową lub pisemną.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Kalendarz historyczny

«wrzesień 2022»
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Wsparli nas

Odwiedź nas - zapraszamy!

WSTĘP WOLNY

W sprawie zwiedzania prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

IZBA PAMIĘCI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ

Aleksandra Kacprzak - tel. 667 841 959

Barbara Gryglewska – tel. 531 997 560

mail: ipzm@izba.mszczonow.pl

IZBA PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW

Magdalena Podsiadły - tel. 605 869 094

Aleksandra Kacprzak - tel. 667 841 959

mail: izba.maklakiewicz@gci.mszczonow.pl

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt

z Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie

tel: 46 857 30 71

Skontaktuj się z nami

Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 23

mail: ipzm@izba.mszczonow.pl

Aleksandra Kacprzak - 667 841 959

Barbara Gryglewska - 531 997 560

Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów
 
96-320 Mszczonów, ul. Kościuszki 1
 
tel.: 605 869 094
 
mail: izba.maklakiewicz@gci.mszczonow.pl

Archiwalia Izby Pamięci

Copyright Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.