Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

Odnośniki

Statut Gminnego Centrum Informacji

STATUT GCI

UCHWAŁA NR VII/37/11
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142, poz. 1591 t.j. z późn. zm) w zw. z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1.

Gminnemu Centrum Informacji nadaje się Statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc poprzednia treść Statutu ustalona Uchwałą Nr XXVI/212/05 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 127 poz. 3806) oraz Uchwałą nr XLI/305/06 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 lutego 2006r. zmieniającą Statut Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 69 poz. 2283).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski

 

Załącznik do Uchwały Nr VII/37/11

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 22 marca 2011 r.

STATUT
GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

 

§ 1.

GMINNE CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE zwane w dalszej treści statutu ”GCI” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)

4. Niniejszego statutu.

§ 2.

1. GCI jest jednostką budżetową Gminy Mszczonów.

2. Siedzibą GCI jest miasto Mszczonów, zaś jego filii miejscowość Osuchów, obejmująca swoją działalnością obszar Gminy Mszczonów.

3. Nadzór nad GCI sprawuje Rada Miejska w Mszczonowie oraz Burmistrz Mszczonowa.

§ 3.

1. Gminne Centrum Informacji używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści:

Gminne Centrum Informacji

w Mszczonowie

ul. Żyrardowska 4

96-320 Mszczonów

Rozdział 2.

Cele i zadania GCI

§ 4.

Główne cele działalności GCI:

1. upowszechnianie i udostępnianie usług teleinformatycznych, w szczególności poprzez umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z sieci Internet.

2. budowanie i szerzenie idei społeczeństwa informacyjnego.

3. ograniczanie bezrobocia.

4. edukacja osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

5. wspomaganie rozwoju gospodarczego Gminy w tym przedsiębiorczości.

6. promocja Miasta i Gminy Mszczonów.

7. gromadzenia i ochrona kulturalnego dziedzictwa Gminy Mszczonów oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat, w szczególności poprzez prowadzenie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej.

8. wsparcie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie działań edukacyjnych i związanych z rynkiem pracy.

§ 5.

Cele swoje GCI realizuje poprzez:

I. Funkcjonowanie placówki w Mszczonowie, która w szczególności zajmuje się:

1. Udostępnianiem pracowni multimedialnej, w tym:

a) bezpłatnym udostępnianiem informacji istniejących w sieci internetowej,

b) umieszczaniem w sieci własnych informacji,

c) udostępnianiem sprzętu i osprzętu komputerowego.

2. Działalnością informacyjną, w tym:

a) docieraniem do jak najszerszej liczby mieszkańców z informacją o ogłoszonych konkursach, programach, szkoleniach, konferencjach, seminariach itp. do osób, instytucji i organizacji, do których zostały one

skierowane,

b) udzielaniem informacji nt. korzystania z funduszy zewnętrznych,

c) wyszukiwaniem, gromadzeniem i udostępnianiem informacji o Unii Europejskiej oraz funduszach

strukturalnych ,

d) gromadzeniem i przekazywaniem informacji mogących mieć wpływ na rozwój organizacji pozarządowych oraz organizacji wspomagających ich działalność,

e) wspomaganiem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i propagowaniem zasad demokracji,

f) wspomaganiem rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy i uczącego się przez całe życie,

g) wspieraniem nowoczesnych technologii ICT (informacyjno-komunikacyjnych).

3. Pomocą dla osób bezrobotnych oraz osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

a) podejmowaniem możliwych działań mających pomóc w zmniejszeniu bezrobocia,

b) współpracą z samorządem powiatu w zakresie polityki rynku pracy, w tym w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego,

c) bezpośrednią pomocą w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacji,

d) wyszukiwaniem wolnych miejsc pracy, przyjmowaniem ofert pracy od pracodawców i kojarzeniem

z odpowiednimi osobami z bazy osób poszukujących pracy,

e) prowadzeniem elektronicznej bazy osób bezrobotnych, ofert pracy,

f) aktywizację zawodową.

4. Działalnością edukacyjną skierowaną do różnych grup społecznych i wiekowych, w tym:

a) organizację szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, konferencji umożliwiających nabycie wiedzy, zwiększenie umiejętności,

b) organizację szkoleń i kursów zawodowych,

c) redagowaniem i wydawanie broszur, ulotek, konspektów o charakterze edukacyjnym,

d) aplikowanie po środki zewnętrzne i realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

5. Wspieraniem aktywności gospodarczej Gminy, w tym:

a) Upowszechnianiem informacji istotnych dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy gospodarczej.

b) udzielaniem porad dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, oraz informacji o możliwych źródłach jej finansowania,

c) aplikowaniem o środki unijne w działaniach wspierających rozwój gospodarczy Gminy,

d) szerzeniem wiedzy nt. przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

6. Działalnością promocyjno-informacyjną opartą o walory gospodarcze, turystyczne, rekreacyjne Gminy Mszczonów, w tym:

a) redakcją i wydawnictwem Mszczonowskiego Biuletynu Informacyjnego „Merkuriusz Mszczonowski”,

b) administracją oficjalnych serwisów internetowych: Gminy Mszczonów i Gminnego Centrum Informacji,

c) koordynacją konkursów promocyjnych przeznaczonych dla Gminy Mszczonów,

d) promocją Gminy w mediach lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych,

e) opracowywaniem i wydawaniem folderów, map, broszur, albumów, przewodników, prezentacji tematycznych promujących gminę Mszczonów,

f) organizacją imprez, spotkań, konferencji, seminariów.

7. Prowadzeniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, której celem jest promowanie miasta poprzez gromadzenie i ochrona kulturalnego dziedzictwa Gminy Mszczonów, a także upowszechnianie wiedzy o historii Mszczonowa i jego okolic, w tym:

a) gromadzenie zabytków i regionaliów

b) katalogowanie, opracowywanie i digitalizacja zgromadzonych zbiorów,

c) przechowywanie gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,

d) upowszechnianie wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej poprzez opracowywanie publikacji prasowych oraz edycję wydawnictw książkowych i broszur tematycznych

e) urządzanie wystaw stałych i czasowych,

f) prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej historii Ziemi Mszczonowskiej,

g) udostępnianie zbiorów użytkownikom

h) współpraca z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się tematyką historii i dziedzictwa Ziemi Mszczonowskiej

i) organizację imprez plenerowych, spotkań, odczytów mających na celu promowanie i upowszechnianie wiedzy

Ziemi Mszczonowskiej

II. Funkcjonowanie Filii GCI w Osuchowie, która realizuje zadania o których mowa w § 4 pkt. 8 oraz § 5 pkt. I ust 1-6 w zakresie:

1. doradztwa rolniczego w ramach poszczególnych programów unijnych i krajowych,

2. przekazywania informacji dla rolników dotyczącej możliwości przekwalifikowania zawodowego,

3. konsultacji dotyczących prowadzenia działalności zbliżonej do rolniczej lub rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

4. organizacji szkoleń i kursów dla rolników.

§ 6.

GCI może świadczyć usługi, związane z realizacją zadań objętych niniejszym statutem, z zakresu:

1. organizacji szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, konferencji płatnych i bezpłatnych

2. wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu komputerowego,

3. redagowania, przepisywania, drukowania, kserowania, skanowania, faksowania, laminowania, bindowania dokumentów,

4. pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie zewnętrzne dla różnych podmiotów.

 

Rozdział 3.

Zasady funkcjonowania GCI

 

§ 7.

1. GCI zarządza i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Mszczonowa.

2. Kierownik Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Mszczonowa.

3. Wynagrodzenie oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków Kierownika ustala Burmistrz Mszczonowa.

4. Kierownik GCI jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności, właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

§ 8.

Zasady korzystania z usług GCI określa Kierownik w Regulaminie GCI.

§ 9.

1. Pracowników GCI zatrudnia Kierownik, który wykonuje wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy do zatrudnionych przez siebie pracowników.

2. Wynagrodzenia i zatrudnianie pracowników GCI ustalane są w oparciu o odrębne przepisy.

§ 10.

1. GCI jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. GCI prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej GCI jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

4. Osiągany dochód z działalności GCI odprowadzany jest do budżetu Gminy.

5. Obsługa finansowo – księgowa jest prowadzona przez GCI.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 12.

Likwidacja GCI następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

 

Statut Gminnego Centrum Informacji

Kalendarz historyczny

«październik 2022»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Wsparli nas

Odwiedź nas - zapraszamy!

WSTĘP WOLNY

W sprawie zwiedzania prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

IZBA PAMIĘCI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ

Aleksandra Kacprzak - tel. 667 841 959

Barbara Gryglewska – tel. 531 997 560

mail: ipzm@izba.mszczonow.pl

IZBA PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW

Magdalena Podsiadły - tel. 605 869 094

Aleksandra Kacprzak - tel. 667 841 959

mail: izba.maklakiewicz@gci.mszczonow.pl

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt

z Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie

tel: 46 857 30 71

Skontaktuj się z nami

Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 23

mail: ipzm@izba.mszczonow.pl

Aleksandra Kacprzak - 667 841 959

Barbara Gryglewska - 531 997 560

Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów
 
96-320 Mszczonów, ul. Kościuszki 1
 
tel.: 605 869 094
 
mail: izba.maklakiewicz@gci.mszczonow.pl

Archiwalia Izby Pamięci

Copyright Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.