Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

Odnośniki

Statut Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne" - zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Mszczonowie.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 6. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
 7. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a w szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy o broni i amunicji.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci oraz legitymacji zgodnie z właściwymi przepisami.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 3. reprezentowanie lokalnych środowisk miłośników historii i tradycji formacji wojskowych na konferencjach i spotkaniach rekonstrukcyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej,
 4. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości,
 5. organizowanie widowisk historycznych, wystaw, wykładów, konferencji, pokazów, zawodów sportowych,
 6. udział w widowiskach historycznych, zjazdach, wystawach, wykładach, konferencjach, pokazach, zawodach sportowych,
 7. prowadzenie działalności wydawniczej i edytorskiej zmierzającej do pogłębienia wiedzy historycznej społeczeństwa oraz członków stowarzyszenia,
 8. czynny udział w życiu naukowym środowisk lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy o historii,
 9. upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie sportów obronnych,
 10. integracja osób i środowisk zainteresowanych historią i kulturą regionalną,
 11. poznawanie przeszłości rodziny, miejscowości, regionu, kraju,
 12. upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem, krajem,
 13. budzenie zainteresowania historią w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród młodzieży,
 14. kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności społecznej,
 15. wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych,
 16. inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta,
 17. dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego miasta,
 18. pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia,
 19. ochrona zabytkowych nagrobków oraz opieka nad mogiłami zasłużonych spoczywających na cmentarzach Gminy Mszczonów,
 20. dokumentowanie starych nagrobków oraz popularyzacja wiedzy na ich temat,
 21. gromadzenie środków niezbędnych na konserwację i odbudowę nagrobków,
 22. promocja i organizacja wolontariatu.
 23. popularyzacja kolekcjonerstwa broni palnej, rozpowszechnianie kolekcjonerstwa broni palnej pośród społeczeństwa i członków stowarzyszenia.
 24. prowadzenie działalności eksploracyjnej, poszukiwania zagubionych oraz porzuconych przedmiotów historycznych za pomocą urządzeń elektronicznych i technicznych za odpowiednim pozwoleniem w tym konserwatora zabytków i właściciela gruntów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – ukierunkowanej na odkrywanie, utrwalanie, zabezpieczanie wszelkich śladów historii, kultury działalności narodu polskiego oraz historii państwowości, informowanie społeczeństwa oraz odpowiednich instytucji o efektach tych działań.
 25. współpraca z muzeami celem prowadzenia działań poszukiwawczych oraz wzbogacanie ekspozycji muzealnych o muzealia odnalezione w wyniku prowadzonych legalnie działań poszukiwawczych.
 26. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 27. działalność dot. zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 28. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 29. realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 w zakresie określonym w punktach 1-32a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności dydaktycznej - szkoleń, sympozjów, prezentacji, seminariów, warsztatów, konferencji, wymian międzynarodowych,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej,
 3. nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,
 4. tworzenie programów edukacji regionalnej dla oświaty,
 5. współpracę z organizacjami pozarządowymi, rządowymi, samorządowymi i kręgami biznesu,
 6. prowadzenie działalności aktywizującej i integrującej małe, lokalne wspólnoty,
 7. organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków, w dziedzinach i kierunkach przydatnych dla realizacji celów statutowych,
 8. wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia,
 9. gromadzenie dokumentów, relacji świadków, zdjęć,
 10. inwentaryzację tablic pamiątkowych, pomników, miejsc pamięci, krzyży itp.,
 11. upamiętnianie osób i wydarzeń przez inicjowanie budowy pomników, tablic pamiątkowych, miejsc pamięci,
 12. inicjowanie i pomoc w nadawaniu imion szkołom, ulicom, placom,
 13. pomoc w opiece nad miejscami pamięci narodowej w gminie,
 14. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o wojsku polskim oraz jego znaczeniu dla historii i kultury narodu,
 15. organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, imprez plenerowych odtwarzających wydarzenia historyczne pogłębiających wiedzę historyczną oraz podnoszących świadomość patriotyczną oraz narodową; działania te będą prowadzone w formie mszczonowskiej grupy rekonstrukcji historycznej,
 16. organizowanie, uczestniczenie oraz koordynowanie systemu współzawodnictwa o charakterze olimpiad wiedzy historycznej,
 17. organizację szkoleń i seminariów dla instruktorów i działaczy społecznych,
 18. organizowanie działalności podnoszącej umiejętności w zakresie sportów obronnych na poziomie profesjonalnym jak i rekreacyjno-turystycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 19. przeprowadzanie remontów starych nagrobków, przywracających im ich pierwotny wygląd,
 20. inspirowanie podejmowania prac konserwatorskich i remontowanie istniejących obiektów,
 21. prowadzenie lustracji i stanu zachowania na cmentarzach Gminy Mszczonów,
 22. popularyzowanie wiedzy o starych cmentarzach poprzez opracowania monograficzne i inne publikacje,
 23. pomoc w organizacji imprez i uroczystości patriotycznych i rocznicowych,
 24. realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 25. wszelkie inne formy działania dozwolone prawem, a sprzyjające realizacji statutowych celów organizacji.
 26. organizowanie wystaw broni, wystaw kolekcji broni w tym kolekcji broni palnej członków stowarzyszenia.
 27. szerzenie wiedzy o broni palnej i bezpiecznym obchodzeniu się z bronią palną.
 28. organizowanie spotkań kolekcjonerów broni palnej dla rozwoju kolekcjonerstwa broni palnej i integracji środowisk kolekcjonerów broni.
 29. organizację i współpracę poszukiwań i eksploracji za wcześniejszym pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i innych właściwych organów zgodnie z przepisami prawa.
 30. uczestnictwo w prowadzonych badaniach archeologicznych na podstawie uzgodnień z podmiotami prowadzącymi badania i za ich zgodą.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

1.   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 8

1.   Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych oraz niepełnoletni, którzy ukończyli 10. rok życia, za zgodą przedstawicieli ustawowych.

2.   Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3.   Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9

1.   Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

 1. osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu.
 2. osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2.   O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.

3.   Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 10

1.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
 2. wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 4. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 1. brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 3. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
 4. regularnie opłacać składki członkowskie.
 1. Członkowie niepełnoletni, którzy mają ukończone 16 lat najpóźniej w dniu odbywania się Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, uczestniczą  w obradach z prawem głosu, ale nie mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia.

§ 11

1.   Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

 1. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
 3. likwidacji członka będącego osobą prawną,
 4. wykluczenia.

2.   Wykluczenie członka następuje w przypadku:

 1. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
 2. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
 3. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
 4. działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.   O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały.

4.   Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt 1) - 4) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

§ 12

1.   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2.   Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3.   Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

1.   Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2.   Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3.   Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w razie popełnienia czynu, wskutek którego członek honorowy stał się niegodny tego wyróżnienia

§ 14

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 15

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1.   Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie jawne.

2.   Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3.   Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

 1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 2. pisemnej rezygnacji,
 3. odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4.   W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5.   W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 17

1.   Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2.   Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych na posiedzeniu.

3.   Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

§ 18

1.   Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

2.   Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków przynajmniej na 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie może być przekazane listem, e-mail-em, sms – em. Elektroniczny sposób zawiadamiania zależy od zgody poszczególnych członków stowarzyszenia.

3.   Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4.   Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 19

1.   Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
 5. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. wybór Prezesa i Członków Zarządu,
 7. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 8. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
 9. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
 13. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2.   Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3.   Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek  Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 20

1.   Zarząd składa się z 5 członków: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.

2.   Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

3.   Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 21

1.   Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
 3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
 4. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 6. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 31 ust. 6,
 7. uchwalanie regulaminu Biura.

2.   Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3.   Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4.   Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5.   Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6.   Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 22

1.   Komisja Rewizyjna składa się od  trzech do pięciu członków.

2.   Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
 2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 3. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 4. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
 5. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

4.   Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5.   Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

 1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6.   Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 23

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

JEDNOSTKI TERENOWE

§ 24

1.   Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
2.   Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.

3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 25

Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Władze oddziału to:
  a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  b. Zarząd Oddziału,
  c. Komisja Rewizyjna.

2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 27

1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia
4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
g. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

§ 28

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia

§ 30

1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 31

1.   Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2.   Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

 1. 1) składek członkowskich,
 2. 2) dotacji,
 3. 3) środków otrzymanych od sponsorów,
 4. 4)darowizn,
 5. 5) zapisów i spadków,
 6. 6) dochodów z własnej działalności,
 7. 7) dochodów z majątku.
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia będący uczniami lub studentami, bez względu na tryb i rodzaj nauki, nie podlegają obowiązkowi opłacania składek członkowskich.
 3. Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały może w uzasadnionych przypadkach zwolnić Członka Stowarzyszenia z obowiązku opłacania składek na czas określony lub nieoznaczony.

6.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.   Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

8.   Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

 1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
 2. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
 3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
 4. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
 5. rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 50.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
 6. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 32

1.   Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

 1. członków Stowarzyszenia i jego organów,
 2. pracowników Stowarzyszenia,
 3. małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
 4. osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.   Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3.   Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4.   Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt 1) i 2) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4).

§ 33

1.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2.   O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie Członków.

§ 34

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 35

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

§ 36

1.   Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

2.   Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

3.   Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Gminy Mszczonów.

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego w Mszczonowie w dniu 14 lipca 2011 r. oraz zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego w Mszczonowie w dniu  19  czerwca 2015 r. i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego w dniu 26 września 2019 r.

 

 

 

Kalendarz historyczny

«listopad 2022»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Wsparli nas

Odwiedź nas - zapraszamy!

WSTĘP WOLNY

W sprawie zwiedzania prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

IZBA PAMIĘCI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ

Aleksandra Kacprzak - tel. 667 841 959

Barbara Gryglewska – tel. 531 997 560

mail: ipzm@izba.mszczonow.pl

IZBA PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW

Magdalena Podsiadły - tel. 605 869 094

Aleksandra Kacprzak - tel. 667 841 959

mail: izba.maklakiewicz@gci.mszczonow.pl

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt

z Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie

tel: 46 857 30 71

Skontaktuj się z nami

Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 23

mail: ipzm@izba.mszczonow.pl

Aleksandra Kacprzak - 667 841 959

Barbara Gryglewska - 531 997 560

Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów
 
96-320 Mszczonów, ul. Kościuszki 1
 
tel.: 605 869 094
 
mail: izba.maklakiewicz@gci.mszczonow.pl

Archiwalia Izby Pamięci

Copyright Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.