Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

Odnośniki

  • -

Historia Miejskiego Przedszkola w Mszczonowie

Przedszkole w Mszczonowie powstało na początku lat pięćdziesiątych. Uruchomienie placówki prawdopodobnie nastąpiło wraz z otwarciem Mszczonowskich Zakładów Odzieżowych w roku szkolnym 1952/1953, do którego uczęszczały dzieci pracownic, tego zakładu.
Przedszkole powstało jako placówka państwowa prowadzona przez Wydział Oświaty przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mszczonowie. Było placówką dwuoddziałową typu miejskiego utrzymywaną prawie całkowicie przez fundusz socjalny znajdujący się w budżecie Miejskiej Rady Narodowej i wpłacanym do przedszkola w postaci stawki żywieniowej na każde dziecko.

Taki stan prawno- organizacyjny Przedszkola w Mszczonowie trwał do 31 sierpnia 1964 roku. W roku szkolnym 1964/1965 utworzono kolejną grupę dzieci. Od tego czasu przedszkole było placówką trzyoddziałową.
W latach 1952- 1965 Przedszkole w Mszczonowie mieściło się w prywatnych budynkach państwa Szustkiewiczów na ulicy Warszawskiej. Dwuoddziałowa wówczas placówka zajmowała dwa budynki. Kierowniczką placówki była Anna Tymkow.
Wraz z rozwojem miasta lista dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola wydłużała się. W związku z tym faktem władze miasta w porozumieniu z Dyrekcją Zakładów Odzieżowych powzięły myśl o budowie nowego budynku przedszkola. W 1958 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Przedszkola inicjatorem powstania, którego był ówczesny przewodniczący Rady Zakładowej ZPO w Mszczonowie pan Wacław Domalski. Jednym z zadań komitetu, było gromadzenie funduszy na budowę placówki. Udało się zebrać 200 tysięcy złotych. Jednak budowę sfinansowały ostatecznie Zakłady Odzieżowe w Mszczonowie kosztem około 2,5 miliona złotych, wykorzystując również fundusze zebrane przez komitet.
I tak wysiłkiem całego miasta w 1965 roku oddano do użytku najnowocześniejsze przedszkole w powiecie grodziskim. Nowy budynek przy ulicy Tarczyńskiej 28 przyjął w swe mury dzieci w dniu 26 października 1965 roku.
6 października 1965 roku na posiedzeniu Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Grodzisku Mazowieckim przedszkole zostało przekwalifikowane na przedszkole przyzakładowe typu miejskiego terenowej administracji oświatowej. Ustalono, że placówka będzie nosiła nazwę Przedszkole ZPO „Poldres” w Żyrardowie Zakład w Mszczonowie i mieścić się będzie na ulicy Tarczyńskiej 28.
Budynek przedszkola został własnością Zjednoczenia Przemysłu Odzieżowego. Konserwacją i remontami budynku zajmował się „Poldres”. Finansowanie przedszkola prowadziła Miejska Rada Narodowa w Mszczonowie na zasadach zakładu budżetowego.
Od roku szkolnego 1965/1966 stanowisko kierowniczki placówki objęła Józefa Stolarska.
W początkowym okresie istnienia placówki, przedszkole było trzyoddziałowe. W związku z rosnącą z roku na rok liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola w styczniu 1973 roku zorganizowano czwartą grupę dzieci. Od tego czasu przedszkole było placówką czterooddziałową, przyzakładową typu miejskiego terenowej administracji oświatowej.
Jako, że liczba dzieci w roku szkolnym 1978/1979 wynosiła już 140 zaczęto rozważać możliwość rozbudowy przedszkola  poprzez dobudowę szatni i sali dydaktycznej. Taki wniosek zgłoszono w dniu 20. 04 1979 roku. Zaś w dniu 22 lutego1980 roku na naradzie koordynacyjnej prowadzonej przez Naczelnika Miasta i Gminy Mszczonów uznano tę sprawę za priorytetową i rozbudowę przedszkola postanowiono wprowadzić do planu społeczno gospodarczego 1981roku. Ponadto w dniu 7 października 1980 roku ówczesna pani dyrektor Janina Dymecka wystosowała wniosek w sprawie budowy szatni i zwróciła się z prośbą o zatwierdzenie Społecznego Komitetu Rozbudowy Przedszkola ZPO „Poldres” w Mszczonowie.
Analiza dokumentów następnych lat pokazała, że przyjęcie powyższego wniosku nie spowodowało rozpoczęcia prac związanych z rozbudową, aż do roku 2009.
18 stycznia 1982 roku w oparciu o Uchwałę Nr.164 Rady Ministrów, doszło do przekazania Przedszkola przez Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Poldres” w Żyrardowie na rzecz U rzędu Miasta i Gminy w Mszczonowie.
Zakład przekazał budynek przedszkola nieodpłatnie w wieczyste użytkowanie Urzędowi, a także środki trwałe i przedmioty nietrwałe. Przy czym Zakład zastrzegł sobie prawo do dysponowania czterdziestoma miejscami w przedszkolu dla potrzeb własnej załogi.
Ponadto zobowiązał się do świadczenia bezpłatnie drobnych usług na rzecz placówki.
Od roku szkolnego 1982/83 placówka była przedszkolem typu miejskiego terenowej administracji oświatowej stopnia podstawowego i nosiła nazwę Państwowe Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie.
W roku szkolnym 1984/1985 po adaptacji szatni przedszkolnej na salę dla dzieci, utworzono piąty oddział. Od tego roku Przedszkole w Mszczonowie stało się placówką pięciooddziałową.
Rok szkolny 1986/1987 przyniósł zmianę na stanowisku dyrektora przedszkola, które objęła Janina Czerniakowska
W wyniku przemian transformacyjnych w Polsce po roku 1989, w myśl ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku i projektu ustawy o systemie oświaty, z dniem 1 stycznia 1991 roku Przedszkole w Mszczonowie przeszło pod zarząd gminy i stało się placówką publiczną, zmieniając nazwę na Miejskie Przedszkole Nr 1 Mszczonów ulica Tarczyńska 28. Organem prowadzącym placówkę stała się Rada Miejska w Mszczonowie.
Rok szkolny 1992/1993 był dla przedszkola okresem zmian organizacyjnych. Wtedy to decyzją Rady Miejskiej w Mszczonowie oddziały przedszkolne tak zwane „ zerówki” zajmujące lokal przy ulicy Dworcowej, wynajmowany od Spółdzielni Mieszkaniowej, zostały przeniesione do Przedszkola.
Od tego roku placówka była sześciooddziałowa, w której działały trzy grupy przedszkolne pracujące w godzinach 6.30 – 17.00 i trzy grupy „zerowe” pięciogodzinne.
Od 1 września 1993 roku stanowisko dyrektora przedszkola objęła Ewa Siwek, które piastuje do dnia dzisiejszego.
Od stycznia 1996 roku decyzją Rady Miejskiej jedną z klas „zerowych” przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. W ten sposób zwolniła się sala dla dzieci uczęszczających do zlikwidowanego Żłobka zlokalizowanego w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej.
Odtąd w Przedszkolu działały cztery grupy przedszkolne i dwie grupy dzieci sześcioletnich mających zagwarantowane przez gminę prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego. W takiej formie organizacyjnej Przedszkole pracowało do końca roku szkolnego 2000/2001. Z początkiem następnego roku nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne.
Oddziały do, których uczęszczały dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, przeniesiono do Szkoły Podstawowej.
Od 1 września 2001 roku Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie jest placówką pięciooddziałową będącą jednostką budżetową  i w takiej formie prawno- organizacyjnej funkcjonuje do dzisiaj.
Od roku 2003 rozpoczęto kolejne przygotowania do realizacji projektu rozbudowy przedszkola, powiększając je o jedną salę przedszkolna, szatnię i salę rekreacyjno – widowiskową.
28 września 2009 roku przekazano teren firmie RO SA BUD, która rozpoczęła prace budowlane.

Opracowała: mgr Ewa Kowalczyk (nauczyciel przedszkola)

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

Kalendarz historyczny

«styczeń 2022»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Wsparli nas

Odwiedź nas - zapraszamy!

WSTĘP WOLNY

W sprawie zwiedzania prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

IZBA PAMIĘCI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ

Aleksandra Kacprzak - tel. 667 841 959

Barbara Gryglewska – tel. 531 997 560

mail: ipzm@izba.mszczonow.pl

IZBA PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW

Magdalena Podsiadły - tel. 605 869 094

Aleksandra Kacprzak - tel. 667 841 959

mail: izba.maklakiewicz@gci.mszczonow.pl

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt

z Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie

tel: 46 857 30 71

Skontaktuj się z nami

Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 23

mail: ipzm@izba.mszczonow.pl

Aleksandra Kacprzak - 667 841 959

Barbara Gryglewska - 531 997 560

Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów
 
96-320 Mszczonów, ul. Kościuszki 1
 
tel.: 605 869 094
 
mail: izba.maklakiewicz@gci.mszczonow.pl

Archiwalia Izby Pamięci

Copyright Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.