Herb Mszczonowa - aktualny

  • aktualny herb Mszczonowa

Nowy herb Mszczonowa

Od 15 lipca 2020 roku Mszczonów ma nowy herb, którego wizerunek zawiera niedawno uchwalony statut gminy. Zmiana symbolu miasta jest podyktowana koniecznością dostosowania go do zasad heraldycznych.

Sprawy związane ze stanowieniem symboli jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r., poz. 38). Zgodnie z jej przepisami, jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do stanowienia w drodze uchwały własnych herbów, weksyliów (flagi, chorągwi, sztandaru itp.), pieczęci, insygniów (np. łańcuchów.) oraz emblematów i innych symboli (np. oznaka radnego, statuetka, klucz). Władze jednostek samorządu terytorialnego mogą także ustanawiać oznaki honorowe.

Wszystkie gminne symbole muszą być zgodne z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscowej tradycji historycznej. Zgodnie z wytycznymi Komisji, działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przypadku istnienia kilku herbów w dziejach danego miasta, stosuje się ten najstarszy lub najdłużej z nim związany, bądź też ostatni pochodzący z okresu staropolskiego. Wskazane jest też, by zawierał jak najmniej elementów, czyli, na przykład, nie posiadał obramowania i dat.

Komisja Heraldyczna uznała, że Mszczonów powinien powrócić do herbu widniejącego na pieczęci z XVI w., który jest najstarszym, możliwym do odczytania, wizerunkiem symbolu tego miasta. Dodatkowo, w tej formie był on znany także w XVIII w., przyjęto więc, że był on wykorzystywany najdłużej.

W związku z tym opracowano nowy wzór herbu Mszczonowa, który uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej, będącą warunkiem uznania jakiegokolwiek symbolu jednostki samorządu terytorialnego za oficjalny.


Dagmara Bednarek, GCI